Jesteś tutaj:

Główna treść strony

Program współpracy Powiatu Grodziskiego z organizacjami pozarządowymi

Data: 19.04.2022 r., godz. 08.20   154
Organizacje pozarządowe są dla Powiatu Grodziskiego ważnym partnerem w prowadzeniu działań zmierzających do rozwoju Powiatu oraz poprawy życia mieszkańców.
Współdziałanie Powiatu Grodziskiego z organizacjami pozarządowymi zostało  określone w Programie współpracy Powiatu Grodziskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie przyjętym Uchwałą Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 29 października 2020 roku.

Na XLII Sesji Rady Powiatu Grodziskiego, która odbyła się 31 marca 2022 roku, Sekretarz Powiatu Grodziskiego Joanna Damaziak przedstawiła podsumowanie z realizacji Programu za rok 2021.


Celem współpracy Powiatu z organizacjami pozarządowymi jest umacnianie w społeczeństwie poczucia wspólnoty samorządowej, a także zwiększenie aktywności społecznej, prowadzenie nowatorskich i bardziej efektywnych działań na rzecz mieszkańców czy zwiększenie ich udziału w rozwiązywaniu lokalnych problemów.


Współpraca ta polega na zlecaniu organizacjom realizacji zadań publicznych oraz wspieraniu w ich wykonywaniu, w tym udzielaniu dotacji finansowych. Na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych organizacjom pozarządowym Powiat Grodziski przeznaczył w 2021 roku środki stanowiące około 2,51% budżetu.


Na terenie Powiatu Grodziskiego zarejestrowane są 342 organizacje pozarządowe. Zakres ich działalności jest zróżnicowany. Obejmuje takie obszary, jak: sprawy społeczne, kultura i rekreacja, ochrona środowiska, działania na rzecz niepełnosprawnych czy działania na rzecz zwierząt.


Jednym z zadań powierzanych przez Powiat organizacjom pozarządowym jest prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. W 2021 roku zadanie to realizowała Fundacja Togatus Pro Bono, wybrana w wyniku otwartego konkursu ofert, która prowadziła punkty w Grodzisku Mazowieckim przy ul. Żyrardowskiej 48. Fundacji powierzono również przeprowadzenie zadań z zakresu edukacji prawnej. Zorganizowano wykłady dla uczniów szkół ponadpodstawowych z terenu Powiatu Grodziskiego dotyczące różnych zagadnień prawnych (m.in. prawo rzeczowe, odpowiedzialność karna nieletnich, swoboda wypowiedzi i naruszanie dóbr osobistych), a także o zawodach prawniczych. Fundacja przygotowała również biuletyny i informatory, które są zamieszczone na stronie BIP Powiatu Grodziskiego w zakładce „Nieodpłatna pomoc prawna”.


Kolejnym zadaniem realizowanym przez organizację pozarządową jest prowadzenie Domu Dziecka w Grodzisku Mazowieckim. Powiat powierzył wykonanie tego zadania Stowarzyszeniu na Rzecz Dzieci i Młodzieży „Inspiracja”. Dom dziecka jest całodobową placówką wychowawczą typu socjalizacyjnego dla 14 dzieci powyżej 10 roku życia.


Ważnym zadaniem Powiatu zlecanym organizacjom pozarządowym są działania na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym prowadzenie placówek przez Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej: Domu Rehabilitacyjno-Opiekuńczego w Milanówku oraz Środowiskowego Domu Samopomocy w Podkowie Leśnej przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych intelektualnie. Na terenie Powiatu Grodziskiego działają również dwa Warsztaty Terapii Zajęciowej: Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej przy Domu Rehabilitacyjno-Opiekuńczym w Milanówku oraz warsztaty prowadzone przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „MALWA PLUS” w Grodzisku Mazowieckim.


Powiat Grodziski współpracuje z organizacjami pozarządowymi przy realizacji imprez o charakterze kulturalnym, sportowym i ekologicznym. W 2021 roku z powodu pandemii część zaplanowanych wydarzeń została odwołana – odbyło się 30 imprez z udziałem organizacji, których celem była m.in. integracja z osobami niepełnosprawnymi, promocja ekologii i zdrowego trybu życia, sporu i rekreacji, a także kultywowanie tradycji i poznawanie lokalnej historii.


Grafika: pixabay.com