Jesteś tutaj:

Główna treść strony

Nabory wniosków dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy

Data: 21.06.2022 r., godz. 08.10   700
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Grodzisku Mazowieckim informuje, że do wyczerpania limitu środków z projektów unijnych oraz z Funduszu Pracy prowadzi nabory wniosków dla osób bezrobotnych, które chcą powrócić na rynek pracy i uzyskać zatrudnienie.
Logo Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój, Fundusze Europejskie Program Regionalny, Powiatowy Urząd Pracy

Nabory wniosków dla osób bezrobotnych  zarejestrowanych w urzędzie pracy


Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Grodzisku Mazowieckim  informuje, że do wyczerpania limitu  środków z projektów unijnych oraz z Funduszu Pracy prowadzi nabory wniosków dla osób bezrobotnych, które chcą powrócić na rynek pracy i uzyskać zatrudnienie:


 • staże (stypendium stażowe: 1 565,00 zł) – forma aktywizacji dla osób bezrobotnych na okres do 6 miesięcy, która ma umożliwić  zdobycie doświadczenia zawodowego  i umiejętności przydatnych w pracy, za okres stażu przysługuje stypendium stażowe, które w całości finansuje urząd pracy. Preferowani do organizacji programu będą pracodawcy deklarujący zatrudnienie bezpośrednio po zakończonym stażu na minimum 3 miesiące, w pełnym wymiarze czasu pracy, na podstawie umowy o pracę.
 • szkolenia indywidualne – osoba bezrobotna składa do urzędu pracy wniosek na szkolenie, w którym  uzasadnia  jego celowość, szkolenie ma na celu zdobycie, podniesienie, uzupełnienie lub doskonalenie kwalifikacji zawodowych, które umożliwi
  późniejsze podjęcie pracy lub działalności gospodarczej,  urząd pracy finansuje szkolenie, zaś osoba bezrobotna  otrzymuje stypendium szkoleniowe za czas trwania szkolenia.

 • bon na zasiedlenie (kwota bonu: 9 000,00 zł) – przysługuje  dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia w związku z podjęciem przez niego poza miejscem dotychczasowego zamieszkania zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej, jeżeli: 
  -  z tytułu ich wykonywania będzie osiągał wynagrodzenie lub przychód w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto miesięcznie oraz będzie  podlegał ubezpieczeniom społecznym,
  - odległość od miejsca dotychczasowego zamieszkania do miejscowości, w której  bezrobotny zamieszka w związku z podjęciem zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej wyniesie co najmniej 80 km lub czas dojazdu do tej miejscowości i powrotu do miejsca dotychczasowego zamieszkania środkami transportu zbiorowego  przekroczy  łącznie co najmniej  3 godziny dziennie,
  - będzie pozostawał w zatrudnieniu, wykonywał inną  pracę zarobkową lub będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres co najmniej 6 miesięcy.

Zapraszamy osoby bezrobotne do skorzystania z udziału  w ww. formach wsparcia.


Formularze wniosków dostępne są na stronie internetowej urzędu grodziskmazowiecki.praca.gov.pl w zakładce DOKUMENTY
DO POBRANIA.


Szczegółowe informacje dotyczące naborów wniosków można uzyskać: pod numerami telefonów:


(22) 755 55 86 wew. 105, 110, 114, 132  lub (22) 734 57 20