Jesteś tutaj:

Główna treść strony

Projekt "Dobry start w zawodzie"

3109


Okres realizacji projektu: rok szkolny 2016/2017


Projekt to odpowiedź na indywidualnie zdiagnozowane zapotrzebowanie Technikum Zespołu Szkół nr 1 w Grodzisku Mazowieckim. W wyniku spotkań w okresie X-XII15’ dyrekcji Technikum z reprezentantami Unii Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego ustalono najbardziej efektywne rozwiązania w zakresie zdiagnozowanych potrzeb rozwojowych uczniów/uczennic w obszarze kształcenia zawodowego (diagnoza-szkoła) oraz oczekiwań pracodawców i potrzeb lokalnego/regionalnego rynku pracy (diag.-UPEMI). W efekcie wypracowano koncepcję partnerskiego projektu, liderem UPEMI jako organizacja posiadająca bogate doświadczenie w zakresie nawiązywania współpracy i kojarzenia szkół z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Projekt dedykowany jest Uczniom z kierunków Technik Hotelarstwa i Technik Żywienia i usług gastronomicznych. Efektem wsparcia jest nabycie/podniesienie przez Uczniów kompetencji, umiejętności i kwalifikacji zawodowych, oczekiwanych przez pracodawców lokalnego/regionalnego rynku pracy. Celem projektu jest dostosowanie kompetencyjne które, uatrakcyjni ich jako pracowników, tym samym zwiększą się ich szanse na rynku pracy. Aby działania były efektywne zostanie zaangażowane otoczenie społeczno-gospodarcze, począwszy od etapu planowania poszczególnych form wsparcia po ich realizację. Za główne formy wsparcia obrano realizację staży zawodowych, organizację dodatkowych zajęć specjalistycznych w tym zajęć/warsztatów prowadzonych na uczelniach.

Celem głównym projektu jest dostosowanie kompetencji, umiejętności oraz kwalifikacji zawodowych 131 uczniów/uczennic (79K/52M) Technikum z Zespołu Szkół nr 1 w Grodzisku Mazowieckim w odpowiedzi na zapotrzebowanie i oczekiwania lokalnych oraz regionalnych pracodawców z branży spożywczo-gastronomiczno-hotelarskiej w okresie trwania projektu w ścisłej współpracy z otoczeniem społeczno gospodarczym.

Cel szczegółowy 1: Nawiązanie porozumienia i współpracy Technikum przy ZS nr 1 w Grodzisku Mazowieckim z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

Cel szczegółowy 2: Podniesienie umiejętności i kompetencji praktycznych zawodowych 131 UP, dzięki współpracy szkoły z pracodawcami w obszarze organizacji staży zawodowych.

Cel szczegółowy 3: Podniesienie umiejętności i kompetencji zawodowych w tym praktycznych i teoretycznych 131 Uczestników Projektu, dzięki nawiązanej współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym w obszarze realizacji szkoleń/zajęć oraz warsztatów specjalistycznych w okresie trwania projektu.

Cel szczegółowy 4: Stworzenie w szkole odpowiednich warunków technicznych w pracowniach praktycznej nauki zawodu odpowiadającym rzeczywistym warunkom środowiska przyszłej pracy absolwentów.

Cele te stanowią odpowiedź na przeprowadzoną analizę problemową Technikum w zakresie deficytów/braków w obszarze nauczania praktycznego i teoretycznego zawodów w tym deficytów w posiadanych kompetencjach, umiejętnościach oraz kwalifikacjach Uczestników w obszarze doskonalenia zawodowego w ścisłej korelacji z przeprowadzoną analizą potrzeb oraz oczekiwań po stronie lokalnych i regionalnych pracodawców. Wobec tego wszystkie zaplanowane działania stanowią z jednej strony uzupełnienie/rozszerzenie dotychczasowej oferty szkoły skierowanej do Uczestników Projektu w obszarze kształcenia zawodowego oraz stworzenie odpowiednich warunków w szkole do nauczania zawodu, a zarazem przyczyniają się one do wyposażenia Uczestników w takie kompetencje, umiejętności oraz kwalifikacje które stanowią odpowiedź na zgłoszone zapotrzebowanie kompetencyjne pracodawców, co przełoży się zdecydowanie na ich uatrakcyjnienie jako przyszłych pracowników, tym samym zwiększając ich szansę na zatrudnienie na regionalnym lub lokalnym rynku pracy. Wobec powyższych zapisów należy stwierdzić jednoznacznie, że realizacja powyższych celów przyczyni się do zwiększenia zdolności do zatrudnienia przyszłych absolwentów Technikum ZS nr 1 Grodzisku Mazowieckim dzięki ich dostosowaniu kompetencyjnemu do potrzeb lokalnego oraz regionalnego rynku pracy w obszarze branży spożywczo-gastronomiczno-hotelarskiej. Ponadto projekt ma ukierunkować szkołę na dostosowywanie swojej oferty kształcenia zawodowego dedykowanej ich Uczniom w odpowiedzi na bieżąco zgłaszane przez pracodawców zapotrzebowania i oczekiwania kompetencyjne wobec przyszłych pracowników. Jednocześnie projekt poprzez wsparcie Uczniów z kier. Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych wpisuje się inteligentną specjalizację regionu tj. Bezpieczna Żywność, wobec tego założono dla Uczestników zajęcia specjalistyczne zawodowe w tym obszarze by zaznajomić Uczestników z niniejszą tematyką.

Planowane efekty:

Profesjonalne i nowoczesne wyposażenie pracowni zawodowych w sprzęt i materiały dydaktyczne niezbędne do nauki zawodu

Podniesie kompetencji lub umiejętności uczniów Technikum z Zespołu Szkół nr 1 w Grodzisku Mazowieckim poprzez udzielone wsparcie tj. staże, zajęcia specjalistyczne, koła zawodowe, zajęcia specjalistyczne z języka obcego, warsztaty biznesowe.

Nawiązanie współpracy pomiędzy Zespołem Szkół nr 1 w Grodzisku Mazowieckim a instytucjami z otoczenia społeczno-gospodarczego w tym z pracodawcami lub przedsiębiorcami

Wartość projektu: 953 382,50 zł. Dofinansowanie: 856 602,25 zł, w tym 762 706,00 zł otrzymanych ze środków Unii Europejskiej

http://www.zs1grodzisk.pl/140-dobry-start-w-zawodzie/618-dobry-start-w-zawodzie