Jesteś tutaj:

Główna treść strony

Elektroniczna Skrzynka Podawcza EPUAP

9727
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
umożliwia interesantom adresowanie do Starostwa Powiatowego w Grodzisku Mazowieckim dokumentacji urzędowej, m.in. podań, wniosków oraz każdej innej dokumentacji, która jest opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym.
Wszystkich zainteresowanych korzystaniem z usług drogą elektroniczną, prowadzonych za pomocą powszechnie dostępnych narzędzi teleinformatycznych zapraszamy na stronę ePUAP w celu zapoznania się z informacjami dotyczącymi tego sposobu komunikowania i załatwiania spraw urzędowych. 

Adres skrytki podawczej Starostwa Powiatu Grodziskiego, to:
/278v0hjuek/skrytka 

Aby skorzystać z Elektronicznej Skrzynki Podawczej, należy:
- założyć bezpłatne konto użytkownika na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP), pod adresem http://epuap.gov.pl
- zlokalizować Starostwo Powiatowe w Grodzisku Mazowieckim w portalu ePUAP,
- wypełnić wniosek do Starostwa Powiatowego w Grodzisku Mazowieckim na docelowej stronie Elektronicznego Urzędu Podawczego (na stronie ePUAP), lub dołączyć online dokument z bezpiecznym podpisem weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w formacie Xades-Bes.
Wymogi korzystania z usług za pośrednictwem Internetu szczegółowo określa Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011r. w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz. U. Nr 206, poz. 1216).

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Starostwa Powiatu Grodziskiego:
1. Przekazanie dokumentu poprzez stronę elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej - wypełnienie formularza bądź przesłanie podpisanego dokumentu. Doręczenie dokumentów potwierdzane jest automatycznym wydaniem urzędowego poświadczenia przedłożenia (UPP).
2. Dokumenty w wersji elektronicznej mogą zostać doręczone w godzinach pracy urzędu do Biura Obsługi Mieszkańca na następujących informatycznych nośnikach danych:
• Płyta CD/DVD,
• Pamięć USB 1.1, 2.0 lub 3.0.
Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru, w przeciwnym wypadku klientowi wystawione zostanie UPP w postaci papierowej.

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Starostwa:
1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym certyfikatem podpisu elektronicznego lub profilem zaufanym ePUAP - zgodnie z art. 20a ustawy o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne.
2. Na podstawie § 3 ust. 1 pkt 2 wyżej wymienionego Rozporządzenia maksymalny rozmiar dokumentu elektronicznego wraz z załącznikami, wyrażonym w megabajtach, możliwym do doręczenia za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej, wynosi 5 megabajtów.
3. Akceptowalne formaty załączników określone w załączniku do Rozporządzenia (Dz. U. Nr 206, poz. 1216) w jakich mogą być dodawane załączniki do pism to: doc, docx, gif, jpg, jpeg, ods, odt, pdf, png, rtf, svg, tif, tiff, txt, xls, xlsx, xml. 

W razie dodatkowych pytań proszę o kontakt z Informatykiem Marcinem Lasockim numer tel.: (0-22) 300 85 44

Starostwo Powiatowe w Grodzisku Mazowieckim udostępnia na ePUAP usługi elektroniczne (po kliknięciu na wybraną usługę, nastąpi przekierowanie na stronę karty usługi z możliwością przejścia do formularza usługi), tj.:
Pismo ogólne do podmiotu publicznego
Przyjmowanie zgłoszenia o zamiarze przystąpienia do wykonywania robót geologicznych
Skargi, wnioski, zapytania do urzędu