Jesteś tutaj:

Główna treść strony

Gmina Żabia Wola

9348
Mini Muzeum Żaby

Muzeum rozpoczęło swoją działalność 21 maja 2007 roku. Pomysłodawcą stworzenia kolekcji żabek był kustosz placówki, p. Andrzej Jendrych. Początkowo kolekcja liczyła około 400 eksponatów. Z uwagi na rozrost kolekcji w 2008 roku część zbiorów przeniesiono do innej sali, będącej jednocześnie pomieszczeniem wykładowym. Obecnie kolekcja liczy około 1700 eksponatów (są to zbiory pozyskane z pięciu kontynentów). Muzeum jest również w posiadaniu cennych książek – w tym pierwszego polskiego wydania podręcznika o żabach z 1926 roku, ilustracji oraz ilustrowanych tekstów popularnonaukowych.

(Mini) Muzeum Żaby można zobaczyć:
od poniedziałku do piątku: 12:00 – 18:00
w soboty: 9:00 – 12:00

(Mini) Muzeum Żaby
ul. Warszawska 27
96-321 Żabia Wola
tel. (46) 857 82 60
e-mail: muzeum_zaby@op.pl
http://www.dkzabiawola.pl/muzeum/

Wycieczki oraz inne grupy zorganizowane prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny!

Lasy i rezerwaty przyrody

Rezerwat „Skulski Las”
To rezerwat krajobrazowo-leśny utworzony w 1984 roku. Zajmuje powierzchnię 316,92 ha. Do jednego z najbardziej znanych walorów „Skulskiego Lasu” należy zaliczyć wyspowe stanowisko buka, występującego tu poza granicą swojego naturalnego zasięgu. Na terenie rezerwatu stwierdzono cztery zespoły leśne: dominujący grąd subkontynentalny, łęg jesionowo-olszowy, a na mniejszych obszarach łęg wiązowo-jesionowy i ols porzeczkowy. W największym powierzchniowo grądzie typowym na szczególną uwagę zasługują ponad 170-letnie sosny i dęby. W runie leśnym rosną liczne, rzadko spotykane w Polsce Środkowej gatunki, m.in. zdrojówka rutewkowata, łuskiewnik różowy, jaskier kaszubski, kokorycz pełna. Na szczególną uwagę zasługują także rośliny chronione, m.in. kopytnik zwyczajny, storczyk plamisty, storczyk Fuchsa i pierwiosnek lekarski.

Rezerwat „Skulskie Dęby”
Rezerwat leśny o powierzchni 30,07 ha utworzony został w 1996 roku. Obejmuje swym obszarem północno-zachodnią część uroczyska Skuły-Zachód, wchodzącego w skład Nadleśnictwa Grójec. Ochroną objęty jest przede wszystkim ponad 200-letni starodrzew dębowy oraz wilgotne i bagienne zbiorowiska roślinne, leśne, łąkowo-torfowiskowe. W rezerwacie dominują dęby szypułkowe. Cechą charakterystyczną rezerwatu są zbiorowiska roślin zielonych, wśród których można wymienić: borysz błotny, kosaciec żółty, knieć błotną. Florę rezerwatu tworzy ponad 180 różnych roślin chronionych. 

Lasek Żabiowolski 
Jest to kilkuhektarowy teren leśny pomiędzy ul. Warszawską w Żabiej Woli a Hutą Żabiowolską, dzięki porozumieniu z Nadleśnictwem Grójec oddany w użytkowanie Gminie. Staraniem Komitetu Organizacyjnego Lasku Żabiowolskiego, mieszkańców oraz samorządu Gminy Żabia Wola udało się przekształcić teren ten w miejsce spotkań towarzyskich, imprez i spacerów. Jedną z atrakcji dla odwiedzających Lasek Żabiowolski jest „Ścieżka edukacji przyrodniczo-leśnej zdrowego stylu życia", przy której znajdują się m.in. tablice przyrodniczo-historyczne.


Zabytki

Park w Petrykozach
W parku znajdują się 4 stawy zasilane bijącym nieopodal źródłem. Północną ścianę parku tworzą świerki. W tym miejscu można podziwiać ciekawe kompozycje rzeźbiarskie.

Pałac w Grzmiącej
Budynek powstał w połowie XIX wieku dla Juliana Wilhelma Brunweya. Pałac reprezentuje styl neorenesansowy. Wokół pałacu znajduje się obszerny park krajobrazowy, który został zaprojektowany w 1860 roku według projektu Kamila Jamme. Park położony jest na skarpie doliny rzeki Pisi w otoczeniu 3 stawów połączonych ze sobą kaskadami.

Dwór w Grzegorzewicach

Został zbudowany w połowie XIX wieku w stylu klasycystycznym. W następnych latach został przebudowany w duchu romantycznego historyzmu i przekształcony w pałac. Od wschodu i północy budynek wyposażony jest w tarasy. Park otaczający rezydencję jest wpisany do rejestru zabytków i podlega ochronie konserwatorskiej.

Skansen w Petrykozach
Znajduje się na terenie zespołu parkowo-dworskiego (klasyczny dwór pochodzący z I poł. XIX w. spłonął na początku 2013 r.). Można w nim obejrzeć: dwa wiatraki tzw. koźlaki przeniesione w latach 80. z pobliskiego Chudolipia i Zimnicy, tzw. hospicjum z 1830 r. i kuźnię z 1820 r. przeniesione spod Krosna oraz ponad 160-letnią karczmę ze Skuł, w której bywał podobno Józef Chełmoński i hrabia Plater. Skansen sąsiaduje z parkiem, w którym znajdują się liczne pomniki przyrody oraz cztery stawy kaskadowe.

Pałac w Ojrzanowie
Został wybudowany w stylu późnego klasycyzmu według projektu Władysława Marconiego w II połowie XIX wieku przez rodzinę Stadnickich. Wokół budynku rozciąga się park krajobrazowy założony w połowie XIX w. Występują w nim drzewa mieszane, m.in. rzadkie gatunki takie jak sosna rumelijska, sosna smołowa, świerk wężowy, dąb błotny.

Dwór w Żabiej Woli
Historia dworu sięga roku 1827, kiedy to właścicielką dóbr żabiowolskich była kasztelanowa krakowska z rodu Dzierzbickich. Pierwotny dworek był budynkiem jednokondygnacyjnym, dwutraktowym, z sienią na osi. Został on wymurowany z cegły i wykończony w stylu skromnego klasycyzmu. Równocześnie z budową dworu urządzono w Żabiej Woli park określony w tekstach źródłowych „lasem urzędowym”. Dwór został przebudowany na początku XX w. Ówczesnym właścicielem był Kazimierz Wojciechowski. Obecnie w budynku mieści się Dom Kultury.

Obiekty sakralne


Kościół parafialny p.w. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Skułach
Kościół p.w. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Skułach to jedna z nielicznych drewnianych budowli z okresu XVII wieku na terenie Polski.
Wewnętrzne ściany kościoła obito płótnem, na którym wymalowana została iluzjonistyczna polichromia przedstawiająca sceny ze Starego i Nowego Testamentu. Na suficie kościoła znajduje się obraz „Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny”, a w prezbiterium „Ostatnia wieczerza” z 1896 r. pędzla Józefa Spornego z Nieszawy i Józefa Rutkowskiego. W kościele można obejrzeć również elementy wyposażenia pochodzące z XVIII wieku, m.in. ołtarz główny, dwa rokokowe ołtarze boczne oraz barokową ambonę i chrzcielnicę.
Na terenie przykościelnym znajduje się zegar słoneczny z blatem marmurowym z XVIII wieku oraz czworoboczna drewniana dzwonnica wzniesiona w 1822 r.

Skuły, ul. Mszczonowska 4
96-321 Żabia Wola
tel. (46) 857 98 26

Kościół pod wezwaniem Zwiastowania Najświętszej Marii Panny
Został wybudowany w połowie XVI wieku. Mimo wielu przebudowań zachował interesujące fragmenty architektury późnogotyckiej. Budynek charakteryzuje się wieżami dwukondygnacyjnymi z XX wieku. We wnętrzu kościoła znajduje się m.in. ołtarz główny pochodzący z 1771 r., renesansowa płyta nagrobkowa rycerza Kacpra Mińskiego z ok.1570–1580 r., a także barokowa ambona bogato zdobiona rzeźbami przedstawiającymi ewangelistów.

Żelechów, ul. Kościelna 10
96-321 Żabia Wola
tel. (46) 857 98 15

Cmentarze
Na terenie parafii Skuły zlokalizowane są dwa cmentarze grzebalne: tzw. „cmentarz stary” z 1826 r. znajdujący się w pobliżu kościoła oraz „cmentarz w polu” z 1865 r., do którego przylegają pozostałości dawnego cmentarza prawosławnego, utworzonego dla przybyłych w XIX w. przesiedleńców z Rosji. 
Na cmentarzu parafialnym w Żelechowie (parafia rzymskokatolicka Ojrzanów) ufundowanym w 1804 r. przez właścicieli dóbr ojrzanowskich – Wojciech i Magdalena (z Sołtyków) Strasz herbu Odrowąż spoczywa Józef Marian Chełmoński, jeden z najwybitniejszych polskich malarzy, przedstawiciel realizmu i wybitny pejzażysta. Przez ostatnie 25 lat swojego życia artysta mieszkał w Kuklówce Zarzecznej – miejscowości graniczącej z Gminą Żabia Wola. Długoletnia przyjaźń Chełmońskiego z księdzem Barnabą Pełka z Parafii w Ojrzanowie sprawiła, że ostatnią wolą artysty było spocząć na wiejskim cmentarzu w Żelechowie, obok grobu przyjaciela. W 2012 r. oba nagrobki zostały odrestaurowane.

Przydrożne obiekty kultu religijnego

Na terenie gminy Żabia Wola można podziwiać przydrożne krzyże oraz kapliczki, które zachwycają swoim kunsztem i formą. Stanowią pewien rodzaj małej architektury, która na stałe wpisana jest w te tereny.


Drewniane figury na terenie parku w Petrykozach


Kapliczka przydrożna w Osowcu, gm. Żabia Wola